Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
oktober 2015
 
De zussen van zelf
KvK 63196174
BTW NL855132395B01
 
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen door gebruik van een daartoe bestemd systeem tussen De zussen van zelf (hierna: webwinkel) en de natuurlijke persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: consument).
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 4. Ontbindingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt en dit aanbod richt tot consumenten. In deze algemene voorwaarden: De zussen van zelf.
 6. Dag: kalenderdag.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen de mogelijkheid biedt om informatie die aan hen is gericht op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 
Artikel 2. Identiteit en Contactgegevens Webwinkel
De zussen van zelf
Gerrit van Stellingwerfstraat 92
3812 SN Amersfoort
Telefoonnummer: 06 14468528
e-mail: vraag@dezussenvanzelf.nl
 
 
Artikel 3. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst op afstand tot stand gekomen tussen webwinkel en consument.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van webwinkel aanvaard, waaronder maar niet gelimiteerd tot het accepteren van aanbiedingen en het plaatsen van bestellingen.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument behoudt zich het recht voor om tot het moment van bevestiging de overeenkomst te ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
 
Artikel 4. Ontbindingsrecht
 1. Consument heeft, nadat bestelde producten zijn ontvangen, een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na ontvangst. Binnen de genoemde bedenktijd behoudt consument zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk (per e-mail) aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. Consument mag tevens gebruik maken van het modelformulier van ontbinding.
 3. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Consument zal het product beoordelen en slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 4. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, wanneer dit het gevolg is van de wijze waarop de consument met het product is omgegaan en dit omgaan verder gaat dan redelijk of gebruikelijk is voor de beoordeling van het product.
 5. Consument dient producten bestemd voor retourzending gezamenlijk en met alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel te retourneren conform door De zussen van zelf verstrekte instructies.
 6. In geval van ontbinding en retourzending komen de kosten van retourzending voor rekening van de consument.
 7. Na ontvangst van en retourzending vergoedt webwinkel de van consument ontvangen betaling inclusief de initiële verzendkosten uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag van ontbinding.
 8. Wanneer consument heeft gekozen voor en duurdere methode van levering worden alleen de kosten voor een standaardlevering vergoed.
 
Artikel 5. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
 1. alle op verzoek van consument op maat gemaakte producten;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 4. alle producten die naar hun aard beperkt houdbaar zijn, snel kunnen bederven of verouderen;
 5. alle producten die naar hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 6. voor losse kranten of tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiele drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en indien consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;
 
 
Artikel 6. Kwaliteit en Conformiteit
 1. Webwinkel staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Webwinkel staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
 
Artikel 7. Levering
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
 2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling leveren, tenzij een afwijkende levertermijn is gecommuniceerd of overeengekomen. Webwinkel zal consument tijdig, doch binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien levering slechts na dertig dagen plaatsvindt zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal in het geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel, het door consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten rust tot het moment van levering bij webwinkel. Na levering van het product rust het risico van beschadiging of vermissing van producten bij consument of een door hem vooraf aangewezen derde.
 5. Indien de consument voor een vervoerder kiest die niet door webwinkel wordt aangeboden gaat het risico op beschadiging of vermissing over op de consument zodra de webwinkel het product aan vervoerder overhandigt.
 
Artikel 8. Intellectueel Eigendom
 1. Indien webwinkel werken van intellectuele eigendom levert, verkrijgt consument op dit werk een licentie voor gebruik voor één persoon.
 2. Het is consument niet toegestaan de werken te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden of te leveren aan derden.
 3. Webwinkel zal bij ongeoorloofd gebruik diens schade verhalen bij consument.
 
Artikel 9. Privacy en Verwerking Persoonsgegevens
 1. Webwinkel verwerkt persoonsgegevens conform Nederlands recht.
 2. De privacyverklaring van webwinkel is van overeenkomstige toepassing
 
 
Artikel 10. Klachten en Geschillen
 1. Op de overeenkomst tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, doch binnen zeven dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen veertien dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de consument een oplossing mag verwachten.
 4. Webwinkel gaat ervan uit in ieder geval tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Echter, indien de klacht niet binnen een termijn van drie maanden volgende op de dag van het melden van de klacht kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van consument.


Dat kastje in een ander formaat? Gepersonaliseerde wandpanelen? In sommige gevallen is maatwerk mogelijk. Stuur een mail met je verzoek naar vraag@dezussenvanzelf.nl en we laten je weten wat de mogelijkheden zijn.


Wie zijn zij van zelf eigenlijk? En wie maakt wat? Graag stellen we de makers aan je voor... lees verder.

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.